havdalah

18/03/2017

20 de Adar de 5777 (18/03/2017) – Havdalah – 21ª Parashá Ki Tissá ou Então Levarás

20 de Adar de 5777 (18/03/2017)  – Havdalah – 21ª Parashá Ki Tissá ou […]
25/02/2017

29 de Shevat de 5777 (25/02/2017) – Havdalah – 19ª Parashá Terumá ou Oferta

18/02/2017

22 de Shevat de 5777 (18/02/2017) – Havdalah – 18ª Parashá Mishpatim ou Julgamentos